Region VI - RA No. 229, S. 2017 - Celebration of Global Handwashing Day 2017