June 2, 2015 DA 155, s. 2015 – Pambansang Kongreso 2015 ng Sanggunian sa Filipino (SANGFIL) Inc.

 

 

DA_s2015_155