March 1, 2016 DA 61, s. 2016 – Pambansang Kongreso sa Intelektuwalisasyon ng Wikang Filipino