DO 81, s. 1987 – Ang Alpabeto at Patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino

August 6, 1987
DO 81, s. 1987
Ang Alpabeto at Patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino

Sa: Mga Direktor ng Kawanihan
Mga Direktro ng Rehiyon
Mga Superiniente ng mga Paaralan an
Mga Pangulo Pampamahalaang Kolehiyo at Unibersidad
Mga Pinuno ng Pribadong Paaralan, Kolehiyo at Unibersidad

  1. Kaugnay ng itinadhana ng Konstitustion ng 1986 hinggil sa patuloy na pagpapayabong at pagpapayaman ng Filipino bilang pambansa at pampamahalaan wika, at pag-ayon pa rin sa Patakaran sa Edukasyong Bilinggwal ng 1987 at pagtugon sa mabilis na pagbabago, pag-unlad at paglaganap ng wikang pambansa, ang Linangan ng mga Wika sa Pilipinas (dating Sutian ng Wikang Pambansa), sa tulong ng mga linggwista/dalubwika, manunulat, propesor/guro at mga samahang pangwika, ay nagsagawa ng reporma sa alpabeto at sa mga tuntunin ng ortograpiyang Filipino.
  2. Kalakip nito ang sipi ng bagong “Ang Alpabeto at Patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino” na magkakabisang kagyat.
  3. Hinihiling ang pagpapaabot ng Kautusang ito sa lalong madaling panahon sa lahat ng mga kinauukulan sa larangan.

(LGD.) LOURDES R. QUISUMBING
Minister
Kalakip: Gaya ng nasasaad
Mga Sanggunian: Mga Kautusang Pangkagawaran: Blg. 22, 52, and 54, s. 1987
Pamumudmod: 1-2-3-4–(M.O. 1-87)

Ilalagay sa Palagiang Talatuntunan sa ilalim ng mga sumusunod na paksa:
BUREAUS AND OFFICES
LANGUAGE
RULES AND REGULATIONS
SOCIETY OR ASSOCIATIONS

DO_s1987_81