DO 68, s. 1990 – Paggamit ng Pormularyo Serbisyo Sibil (PSS) Blg. 33 (PAGHIRANG) Bilang Opisyal na Porma sa Lahat nang Ipalalabas ng Paghirang

June 18, 1990
DO 68, s. 1990
Paggamit ng Pormularyo Serbisyo Sibil (PSS) Blg. 33 (PAGHIRANG) Bilang Opisyal na Porma sa Lahat nang Ipalalabas ng Paghirang

Sa: Mga Pangalawang Kalihim
Mga Kawaksing Kalihim
Mga Direktor ng Kawanihan/Ahensyang Pangkultural
Mga Direktor Panrehiyon
Mga Direktor ng Lingkuran at mga Puno ng Yunit
Mga Superintendent ng mga Paaralan
Mga Pangulo, Mga Kolehiyo at Unibersidad ng Pamahalaan
Mga Superintendente ng mga Paaralan
Mga Superintendente/Tagapangasiwa ng mga Paaralang Bokasyonal

  1. Kalakip nito ang isang kopya ng Memorandum Sirkular Blg. 24, s. 1990, ng Komisyon ng Serbisyo Sibil na nagtatakda ng pormularyo sa paghirang na gagamitin sa lahat ng opisina at ahensya ng pamahalaan simula sa Hulyo 1, 1990.
  2. Ang Kautusang ito ay dapat ipagbigay-alam sa lahat ng kinauukulan ukol sa kanilang kabatiran at pagtalima.

(LGD.) ISIDRO D. CARINO
Kalihim

Kalakip: Gaya ng nasasaad
Sanggunian: Wala
Pamumudmod: 1-2-3–(M.O. 1-87)

Ilalagay sa Palagiang Talatuntunanan sa ilalim ng mga sumusunod na paksa:
APPOINTMENT, EMPLOYMENT, REAAPOINTMENT
BUREAUS & OFFICES

DO_s1990_068