DO 45, s. 2001 – Ang 2001 Rebisyon ng Alpabeto at Patnubay sa lspeling ng Wikang Filipino

August 17, 2001
DO 45, s. 2001
Ang 2001 Rebisyon ng Alpabeto at Patnubay sa lspeling ng Wikang Filipino
Sa: Mga Direktor ng Kawanihan
Mga Direktor ng Rehiyon
Mga Superintendent, Superbisor, at Pinuno ng mga Paaralan
Iba pang Kinauukulan
1.  Kaugnay ng itinatadhana ng Konstitusyon ng 1986 hinggil sa patuloy na pagpayabong at pagpayaman ng Filipino bilang wikang pambansa at pampamahalaang wika, at bilang tugon sa mabilis na pagbago, pag-unlad, at paglaganap ng wikang pambansa, ang Komisyon sa Wikang Filipino, sa tulong ng mga dalubwika, manunulat, editor, tagapaglimbag, propesor / guro, at mga kinatawan ng samahang pangwika, ay nagsagawa ng pag- revisa sa mga alituntunin sa ispeling at primer hinggil sa wikang Filipino.
2.  Kalakip nito ang “2001 Revisyon ng Alfabeto at Patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino” na binuo ng Komisyon sa Wikang Filipino.
3.  Simula ngayon ay gagamiting gabay ang “2001 Revisyon ng Alfabeto at Patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino” sa pagtuturo, pagsulat ng teksbuk at korespondensyang opisyal, at iba pang gawain ng Departamento.
4.  Hinihiling ang pagpaabot ng Kautusang ito sa lalong madaling panahon sa lahat ng mga kinauukulan.

 

ISAGANI R. CRUZ
Pangalawang Kalihim

 

Kalakip:
Gaya ng nasasaad
Sanggnian:
Kautusang Pangkagawaran: Blg. 81, s. 1987; 14, s. 2001 at Memorandum Pangkagawaran: Blg. 207, s. 2001
Pamumunod: 1—(D.O. 50-97)
Ilalagay sa Palagjang Talatuntunan
sa ilalim ng mga sumusunod na paksa:
CHANGE
LANGUAGE
POLICY