DO 54, s. 2001 – The Revised Panatang Makabayan

November 12, 2001
DO 54, s. 2001
The Revised Panatang Makabayan
To: Central Office Officials and Employees
Regional Directors
Schools Division Superintendents
Public Elementary and Secondary School Principals
Private Elementary and Secondary School Principals

 

1.  To commemorate Filipino Values Month and to inculcate values of patriotism and good citizenship in ail Filipinos, the revised Panatang Makabayan  shall henceforth be used in ail public and private elementary and secondary schools. It reads :
Iniibig ko ang Pilipinas,
aking lupang sinilangan,
tahanan ng aking lahi;
kinukupkop ako at tinutulungang
maging malakas, masipag at marangal.
Dahil mahal ko ang Pilipinas,
diringgin ko ang payo
ng aking magulang,
susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
tutuparin ko ang tungkulin
ng mamamayang makabayan:
naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal
nang buong katapatan.
Iaalay ko ang aking buhay,
pangarap, pagsisikap
sa bansang Pilipinas.
2.  The Panatang Makabayan  shall be recited by schoolchildren and the youth everyday at the beginning of the first subject of the day.
3.  Department of Education central and regional offices shall likewise recite the revised Panatang Makabayan  during flag ceremonies every Monday.

4.  The compliance of all is enjoined.

RAUL S. ROCO
Secretary