June 29, 2010 DA 156, s. 2010 – TAGISAN NG KAKAYAHAN AT KARUNUNGAN

 

 

DA_s2010_156