February 1, 2013 DA 64, s. 2013 – Pambansang Sampaksaan: Ang Supremo Andres Bonifacio at ang Himagsikan ng mga Anak ng Bayan 1896

 

 

DA_s2013_064