October 4, 2016 DA 285, s. 2016 – Pambansang Kumperensiya sa Filipino 2017 ng Deaprtamento ng Filipino at Ibang mga Wika, Kolehiyo ng mga Sining at Agham Panlipunan Mindanao State University-Iligan Institute of Technology

 

 

DA_s2016_285