April 17, 2017 DA 78, s. 2017 – Pagpapaliban sa Pagsasagawa ng Pambansang Reoryentasyon sa Panitikan ng Komisyon sa Wikang Filipino

 

 

DA_s2017_078