Kami, ang mga opisyal at kawani ng Kagawaran ng Edukasyon, ay kaisa ng sambayanang Pilipino sa laban sa pagpuksa ng COVID-19.

Mula sa Central Office hanggang sa aming mga paaralan, ipinangangako namin ang paglaan ng aming oras at kasanayan para sa ikabubuti ng ating bansa. Mula sa pambansa hanggang sa lokal na yunit ng pamahalaan at para sa ating matatapang na frontliners, susuportahan namin ang buong pagsisikap ng gobyerno tungo sa patuloy na paghilom ng ating bansa.

Ito ang layunin ng Sulong EduKalidad – ang magpatuloy nang sama-sama habang inihahanda natin ang sistema ng edukasyon para sa hinaharap.

Sa laban na ito, ang ating mga pagsusumikap at patakaran ay nakaangkla sa paglilingkod sa kapwa Pilipino, at ang pagtitiyak sa kaligtasan ng ating mga mag-aaral, guro, at kawani ay unang isasaalang-alang sa ating mga polisiya.

Haharapin natin ang ‘bagong normal’ ng may kahabagan, sensibilidad, at pagiging makabayan upang ang paraan ng pag-aaral ay hindi maging isang pasanin para sa mga magulang, mga anak at guro ngunit isang pag-asa sa gitna ng krisis. Sa kabila ng mga hamon na tatahakin, sisiguraduhin natin na magkakaroon ng balanse sa pagitan ng pagbibigay ng kalidad ng edukasyon at pag-aaruga sa bawat isa.

Tayo ay maglulunsad ng isang komprehensibong Learning Continuity Plan (LCP) na tutugon sa mga hamon kabilang ang mga kinakailangang pagsasaayos sa kurikulum, pagkakahanay ng mga materyales sa pagkatuto, at karampatang suporta para sa mga guro at magulang.

Habang sinusugpo pa natin ang hindi nakikitang banta, patuloy tayong magiging matatag sa paghahatid sa publiko ng katotohanan at wagas na paglilingkod upang sugpuin ang maling impormasyon at pagkakahati-hati.

Marami pang gawain ang dapat na harapin. Hindi ito ang oras upang magpalaganap ng takot, pag-aalinlangan at poot dahil ito ang panahon upang magkaloob ng pag-unawa at pagmamahal. Sa hanay ng Kagawaran, ipinangangako namin ang patuloy na paghahatid ng abot-kaya, dekalidad, mapagpalaya at ligtas na pangunahing serbisyo sa edukasyon sa panahong ito.

Kami, ang mga kawani ng DepEd, ay hinihikayat ang buong bansa na muling isabuhay ang diwa ng Bayanihan.

Tayo ay mananatili hanggang ang lahat ay gumaling. Tayo ay patuloy na lalaban upang makapagbigay ng edukasyon sa milyon-milyong mga Pilipinong mag-aaral.

Bilang isang bansa, tayo ay magtatagumpay at gagaling nang nagkakaisa.

WAKAS