December 28, 2015 DA 372, s. 2015 – Ikapitong Pambansang Kongreso sa Wikang Filipino ng Kapisanan ng mga Superbisor at Guro sa Filipino (KASUGUFIL)

 

 

DA_s2015_372