August 25, 2016 DA 231, s. 2016 – Pambansang Kumperensiya sa Wika at Sawikaan 2016: Pagpili ng Salita ng Taon ng Filipinas Institute of Translation Inc. at Komisyon sa Wikang Filipino

 

 

DA_s2016_231